Over deze site

Verantwoording

Na een loopbaan in het bedrijfsleven kwam ik op gevorderde leeftijd bij toeval met tekeningen van kastelen en andere markante gebouwen in aanraking. Dat bracht me tot de vraag hoe die, vóór de uitvinding van de fotografie, tot stand kwamen en hoe waarheidsgetrouw ze waren. Gevolg was een onderzoek naar tekenaars en verzamelaars van deze topografische objecten en dat is wat uit de hand gelopen.

Vooral in de jaren rond de eeuwwisseling heb ik talloze archiefinstellingen en bibliotheken bezocht, vaak vele malen. Ik noem alle toenmalige provinciale rijksarchieven, het Rijksprentenkabinet in Amsterdam, het RKD in Den Haag, de Athenaeumbibliotheek in Deventer en, vaak per fiets vanuit mijn woonplaats Nijmegen, Bibliotheek Arnhem. Daarbij heb ik veel medewerkers van die instellingen ontmoet en via hen weer anderen, waaruit soms een uitgebreide correspondentie is ontstaan. Zo is een groot aantal mensen me van dienst geweest - te veel om hier op te noemen zonder anderen te kort te doen. Sommigen zijn op een andere plaats in deze site genoemd.

Gaandeweg ontstond een omvangrijke verzameling onderzoeksgegevens die bewaard moest blijven. Ik was inmiddels 80 jaar en wist niet of ik nog in staat zou zijn om tot boekpublicatie te komen. Daarom is alles op het toen nog prille internet vastgelegd. Dat bleek achteraf een goede greep. Internet groeide uit tot de grote vraagbaak. Ook ontstond er een levendige mail-wisseling, waarbij ik velen met aanvullende gegevens heb kunnen helpen, maar ook talrijke adviezen kreeg en op fouten gewezen werd.

Bovendien biedt internet de mogelijk om bestaande tekst te wijzigen en aan te vullen. Mijn gezondheid liet toe dat ik nog lang, zij het minder intensief, met mijn onderzoek kon doorgaan. Aanvullende gegevens en nieuwe inzichten konden in de site verwerkt worden.

De website www.historischetopografie.nl is medio 2004 opgezet. Er werden gegevens vastgelegd over en rond de personen Mattheus Brouërius van Nidek, Andries en Gerrit Schoemaker, Abraham de Haen, Jacobus Craandijk en Johannes Scheffer. Begin 2006 werd bij Abraham de Haen een transcriptie van zijn Naamlyst en van zijn aantekeningen in een exemplaar van L. Smids Schatkamer toegevoegd. Daarna werden nu en dan kleine wijzigingen doorgevoerd. Eind 2012 is een nieuw deel toegevoegd met als titel Gelderland anno 1735. Dit is een reconstructie van in het 1944 verbrande Beschrijvinge van de Steeden, Dorpen, Adellijke Huizen enz. in Gelderlandt van Andries Schoemaker. Een vorige versie, zonder afbeeldingen en minder volledig, was eerder onder Andries en Gerrit Schoemaker opgenomen.
Het deel Andries en Gerrit Schoemaker is op grond van nieuw verworven inzichten uitgebreid met een paragraaf 'Jacobus Stellingwerf en Antonina Houbraken'. Omdat hiermee de in het deel Mattheus Brouërius van Nidek voorkomende paragraaf 'Jacobus Stellingwerf' gedeeltelijk werd ontkracht, is deze in 2013 nog gewijzigd.

Gedurende de jaren dat ik met mijn onderzoek bezig was is het accent verlegd van archiefbezoek, overschrijven en kopieën maken naar internet. Veel van wat vroeger met veel tijd en moeite opgezocht moest worden is nu op het web te vinden. Daardoor kon ik, ook bij afnemende mobiliteit, tot op hoge leeftijd bij tijd en wijle nog met mijn onderzoek bezig zijn. Mede door de vele waardering die ik daarbij van verschillende kanten ondervond ben ik daar heel dankbaar voor.

Nijmegen, februari 2014

Bert Kolkman in de bibliotheek van het
Rijksmuseum te Amsterdam, 2002

 

Contact

benietkolkman@home.nl

 

Links

Er staat al veel op internet en er komt steeds meer bij.
Beeldmateriaal is veelal te vinden in sites met de naam: 'Beeldbank'. Enkele belangrijke links zijn:
http://website.rkd.nl/Collecties/Beelddocumentatie/Historische_Topografie, waarin veel relevant materiaal te vinden is,
http://www.geheugenvannederland.nl/ met o.a. een reproducie van veel van de handschriften van Andries Schoemaker,
http://www.dbnl.org/ waarin de volledige Wandelingen door Nederland van Jacobus Craandijk zijn opgenomen.

 

Disclaimer

Verveelvoudiging of openbaarmaking van op deze site voorkomende afbeeldingen mag alleen met toestemming van de auteursrechthebbenden. Als deze site als bron genoemd wordt, moeten daarin gemaakte voorbehouden ten aanzien van de betrouwbaarheid van een afbeelding ook worden vermeld.